Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2017

marfmarf
7054 9651
Reposted fromstarryeyed starryeyed
6381 0ebd 500
Reposted fromfreakish freakish viastarryeyed starryeyed
marfmarf
6354 f325
Reposted fromcalifornia-love california-love
7109 f693 500
marfmarf
8975 727c
Reposted fromoutline outline viastarryeyed starryeyed

October 31 2017

7567 df12 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaJestemBogiem JestemBogiem
3691 dce5 500
Reposted fromdivi divi viatout tout
5993 fc41 500
Reposted fromdivi divi viastarryeyed starryeyed
marfmarf
9301 2608 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
marfmarf
3856 5064
Reposted fromsomersby somersby viastarryeyed starryeyed

September 11 2017

marfmarf
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaucieknijmi ucieknijmi
marfmarf
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viastarryeyed starryeyed
marfmarf
6965 e642
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viaucieknijmi ucieknijmi
marfmarf
Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
marfmarf
marfmarf
marfmarf
1577 8149 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
marfmarf
0499 0e59 500
Reposted fromtrickster trickster viastarryeyed starryeyed
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viatout tout
marfmarf
Dno ma to do siebie, tak między nami
że tańczymy wszyscy, a upadamy sami
— Raca
Reposted fromiamhip-hop iamhip-hop viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl