Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2017

7567 df12 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaJestemBogiem JestemBogiem
3691 dce5 500
Reposted fromdivi divi viatout tout
5993 fc41 500
Reposted fromdivi divi viastarryeyed starryeyed
marfmarf
9301 2608 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
marfmarf
3856 5064
Reposted fromsomersby somersby viastarryeyed starryeyed

September 11 2017

marfmarf
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaucieknijmi ucieknijmi
marfmarf
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viastarryeyed starryeyed
marfmarf
6965 e642
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viaucieknijmi ucieknijmi
marfmarf
Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
marfmarf
marfmarf
marfmarf
1577 8149 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
marfmarf
0499 0e59 500
Reposted fromtrickster trickster viastarryeyed starryeyed
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viatout tout
marfmarf
Dno ma to do siebie, tak między nami
że tańczymy wszyscy, a upadamy sami
— Raca
Reposted fromiamhip-hop iamhip-hop viastarryeyed starryeyed

April 08 2017

marfmarf
6797 faf4 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
marfmarf
2114 643f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
marfmarf
2503 b0ad
Reposted frombeyooonce beyooonce

March 24 2017

8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viastarryeyed starryeyed

March 18 2017

marfmarf
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaextract extract
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl